Logo
Preživnina
Štipendije
Splošno
Kaj je preživnina?

V kolikor tvoja starša nista ločena, je preživnina vse, kar ti starša omogočata za preživetje. Lahko je v denarni ali materialni obliki, od strehe nad glavo, hrane, oblačil, možnosti šolanja itd. V primeru ločitve staršev pa se določi znesek (preživnina), ki ga mora eden od staršev plačevati drugemu, kateremu je dodeljeno skrbništvo. Več informacij pa najdeš v Družinskem zakoniku na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Do kdaj sem upravičen/-a do preživnine?

Starši te morajo preživljati do polnoletnosti. V kolikor pa si vpisan/-a v srednješolsko ali višješolsko izobraževanje, te morajo preživljati do konca opravljenega študija, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Hkrati pa ne smeš biti zaposlen/-a ali vpisan/-a v evidenco brezposelnih oseb.
Več informacij pa najdeš v Družinskem zakoniku na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Starši mi ne zagotavljajo preživnine. Kako se lahko prepričam, da bom v postopku izterjave preživnine uspešen/-na?

V primeru, če je preživnina določena s sodno odločbo, neposredno izvršljivim notarskim zapisom ali s sporazumom o plačevanju preživnine, ki je bil tudi potrjen s sklepom sodišča, ima polnoleten otrok (ali njegov starš, če še ni polnoleten) izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko vloži predlog za izvršbo.
Več informacij pa najdeš v Družinskem zakoniku na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kdaj sem dolžan/-na preživljati starše?

Starše moraš preživljati, ko:
- starši nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti,
- si polnoleten/-a,
- če so tudi tebi prej zagotavljali preživninske pogoje,
- starše si dolžan/-na preživljati toliko časa, kolikor so oni preživljali tebe.
Za več podrobnosti pa si lahko prebereš 185. člen Družinskega zakonika na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kdaj sem kot študent/-ka upravičen/-a do denarne socialne pomoči?

V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) sta dve različni situaciji, ki študentom dodeljujeta pravico do denarne socialne pomoči:
Pogoji, ki veljajo, v kolikor nimaš prijavljenega lastnega gospodinjstva:
- nimaš zadostnih finančnih sredstev za osnovne potrebe preživetja čez mesec,
- si mlajši/-a od 26 let,
- ne prejemaš preživnine.

Pogoji, ki veljajo, v kolikor imaš prijavljeno lastno gospodinjstvo:
- nimaš zadostnih finančnih sredstev za osnovne potrebe preživetja čez mesec,
- si mlajši/-a od 26 let,
- upoštevajo se premoženje in dohodki zadnjih treh mesecev,
- v dohodek se ne upošteva štipendije, v kolikor ne presega višine minimalne plače.
Za več informacij obišči Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kdaj se bolj splača, da me starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana in kdaj ne?


Na to vpliva več dejavnikov.

Če zaslužiš manj kot 3.500 € (+ 10 % normiranih stroškov), se zagotovo bolj splača, da te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

V primeru, da zaslužiš več kot 3.500 € (10 % normiranih stroškov), sta na voljo 2 možnosti.
Prva možnost je, da te v celoti uveljavljajo straši.
Druga možnost pa je, da te delno uveljavljajo straši in delno sam sebe.

Vse skupaj je zelo odvisno od višine tvojega dohodka in dohodka, ki ga prejmejo starši.
Več informacij pa najdeš na povezavi do Zakona o dohodnini na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kaj je štipendija?

Štipendija je opredeljena kot pravica do denarnega prejemka, ki vključuje osnovno štipendijo in morebitne dodatke.
Več informacij pa najdeš na v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kateri so splošni pogoji, ki jih moram izpolnjevati za pridobitev katere koli štipendije?


- Si državljan/-ka Republike Slovenije,
- si državljan/-ka Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji in si pripadniki/-ca italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
- si državljan/-ka držav članic Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
- si državljan/-ka tretjih držav in si pridobil/-a status rezidenta/-ke za daljši čas,
- si prvič vpisan/-a v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljaš pravico do štipendije,
- si prvič vpisan/-a v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljaš pravico do štipendije,
- nisi v delovnem razmerju in ne opravljaš samostojne registrirane dejavnosti,
- nisi vpisan/-a v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
- nisi poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor/-ica zasebnih zavodov.
Več podrobnih informacij pa lahko najdeš v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kdo lahko zaprosi za Zoisovo štipendijo?

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Pogoji za pridobitev Zoisove štipendije so SPLOŠNI (obrazloženi v odgovoru na predhodno vprašanje) in POSEBNI.

Posebna pogoja sta dva, to sta povprečna ocena IN izjemni dosežki.

IZJEMNI DOSEŽKI
Med izjemne dosežke se šteje:
- najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
- prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
- priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
- udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
- nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
- objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,
- umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
- najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

POVPREČNA OCENA
Povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen predmetov ali izpitov, določenih v skladu z izobraževalnim programom, ki si jih dosegel/a v predhodnem šolskem ali študijskem letu glede na šolsko ali študijsko leto, za katerega vlagatelj uveljavlja pravico do štipendije.
Če si dijak/-inja:
- V zaključnem razredu osnovne šole si dosegel/-la povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijake v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja ali
- si imel/-a v predhodnem šolskem letu, glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije, v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10 – za dijake od vključno drugega letnika dalje.
Če si študent/-ka:
- Si zlati/-a maturant/-ka ali pa si imel/-a v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 – za študente v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja ali
- si imel/-a v predhodnem študijskem letu, glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije, na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50 ali pa si bil/-a v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen/-a med najboljših pet odstotkov v svoji generaciji – za študente od drugega letnika dalje.

POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Če si upravičenec/-ka do Zoisove štipendije, moraš za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na istem izobraževalnem programu za vsako šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v višji letnik in doseženo povprečno oceno iz prejšnjega člena ali izjemni dosežek.

VIŠINA ZOISOVE ŠTIPENDIJE Z DODATKI
Zoisova štipendija mesečno znaša 120 € za dijaka in 140 € za študenta.
Če se izobražuješ v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 240 € za dijaka in 280 € za študenta.
Lahko pridobiš tudi dodatek za bivanje in dodatek, če imaš kakšne posebne potrebe.

Več informacij pa najdeš v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) ter v Pravilniku za dodeljevanje Zoisovih štipendij na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Komu je namenjena državna štipendija?

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

DODATKI K DRŽAVNI ŠTIPENDIJI
DODATEK ZA BIVANJE
Do dodatka za bivanje si upravičen:
- če imaš prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,
- če je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km,
- če strošek najema znaša najmanj 65 € mesečno in ti oziroma tvoji starši niso lastniki ali solastniki nepremičnine, v kateri imaš prijavljeno začasno prebivališče.
Dodatek za bivanje je v višini 80 €.
Več o pogojih o dodatku za bivanje pa najdeš na spletni strani Tax-Fin-Lex v 18. členu Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1).

DODATEK ZA USPEH
Do dodatka za uspeh si kot dijak upravičen, če si v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:

Razred Povprečna ocena dijaka Višina dodatka za uspeh (€)
1 od vključno 4,0 do vključno 4,25 20,14
2 nad 4,25 do vključno 4,50 26,06
3 nad 4,50 do vključno 4,75 35,55
4 nad 4,75 47,40

Do dodatka za uspeh si kot študent upravičen, če si v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno:
Razred Povprečna ocena študenta Višina dodatka za uspeh (€)
1 od vključno 8,00 do vključno 8,25 20,14
2 nad 8,25 do vključno 8,50 26,06
3 nad 8,50 do vključno 9,00 35,55
4 nad 9,00 47,40

Več o dodatku za uspeh pa najdeš na spletni strani Tax-Fin-Lex v 19. členu Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1).

DODATEK ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI
Dodatek ti pripada, če:
- ti je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
- je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke,
- si usmerjen/-a v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Dodatek znaša v višini 50 € mesečno. Za več podrobnih informacij obišči Lex-Radar na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Več o dodatku za posebne potrebe pa najdeš v 20. členu Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kaj je kadrovska štipendija?

S kadrovsko štipendijo se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb. Kadrovska štipendija ti prinaša stik s podjetjem ter delovne izkušnje že tekom šolanja. Posebna prednost pa je v tem, da ti je zagotovljena takojšnja prva zaposlitev.

ODPOVED POGODBE
Pogodbo o štipendiranju lahko odpoveš v prvem letu štipendijskega razmerja, po preteku enomesečne delovne prakse. Pogodbo lahko odpoveš ti kot štipendist/-ka ali tvoj delodajalec.
Če si letnik, za katerega si prejemal štipendijo, uspešno končal in izpolnil pogoje za vpis v višji letnik, nisi dolžan vrniti prejetega zneska štipendije delodajalcu.

OBVEZNOST ZAPOSLITVE ŠTIPENDISTA
Delodajalec te je dolžan zaposliti najkasneje v dveh mesecih po zaključku izobraževanja na ustrezno delovno mesto.

OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA
- Moraš se vpisati v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega si prejemal/-a sofinancirano kadrovsko štipendijo,
- moraš uspešno zaključiti izobraževalni program iz prejšnje alineje,
- moraš opraviti delovno prakso pri delodajalcu v trajanju vsaj en mesec v vsakem šolskem ali študijskem letu,
- v času izobraževanja se ne smeš samozaposliti ali zaposliti, razen zaposlitve pri delodajalcu v primeru iz 78. člena Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1),
- moraš sprejeti zaposlitev na ustrezno delovno mesto pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju, za katerega si prejemal/-a sofinancirano kadrovsko štipendijo.

RAZLOG ZA ZAVRNITEV ZAPOSLITVE
Zaposlitev lahko zavrneš, če postaneš trajno nezmožen/-na opravljati delo, za katerega si se izobraževal/-a in prejemal/-a sofinancirano kadrovsko štipendijo, kar dokazuješ z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Več informacij pa najdeš na povezavi do Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Če sem upravičen/-a do štipendije, ali bom moral/-a zaradi tega plačati višjo dohodnino?

Ne, dohodnine ti ni potrebno plačevati, če izpolnjuješ pogoje iz 25. člena Zakona o dohodnini:
- si vpisan/-a kot učenec/-ka, dijak/-inja ali študent/-ka za polni učni ali študijski čas,
- gre za prejemke v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov in
- izplačilo je izvršeno iz proračuna oziroma sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij), ali od prejemkov, ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna ali znanstveno-raziskovalna ustanova in ne gre za prejemke, ki predstavljajo nadomestilo za izgubljeni dohodek ali so prejeti v zvezi z opravljanjem dela ali storitev.

Podrobnejše informacije lahko najdeš na spletni strani FURS-a.

Kdaj lahko štipendijo vračam po obrokih?

Štipendijo lahko vračaš po obrokih, ko nisi zmožen/-na plačati celotne višine štipendije v enkratnem znesku.
Za dodatna pojasnila obišči spletno stran Tax-Fin-Lex, kjer lahko v sklopu TFL Svetovanja dobiš uporabne nasvete.

Katere pravice pridobim s študentskim statusom?

Študentski status ti prinaša naslednje pravice:
- zdravstveno zavarovanje in zdravstvene storitve (npr. če si študent/-ka si kot družinski član zavarovan/-a do 26. leta starosti),
- subvencionirana prehrana (študentski boni),
- subvencioniran prevoz (če je tvoje stalno prebivališče oddaljeno več kot 2 km od kraja izobraževanja),
- subvencionirano bivanje (možnost bivanja v študentskih domovih) in
- možnost pridobitve različnih štipendij (Zoisova štipendija; državna štipendija; štipendija za deficitarne poklice itd.).

Več o subvencionirani prehrani si lahko prebereš v Zakonu o subvencionirani prehrani, o subvencioniranem prevozu v Zakonu o cestnem prometu, ter o štipendijah v Zakonu o štipendiranju na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kdaj si moram sam/-a urediti zdravstveno zavarovanje?

Če si študent/-ka, si kot družinski član zavarovan/-a do konca študijskega leta, v katerem dopolniš 26 let (22. člen ZZVZZ). Po tem si moraš status urediti sam/-a, npr. tako, da se zaposliš. Več informacij lahko najdeš v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Kaj moram vedeti o pokojninsko in invalidskem zavarovanju?

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti (obvezno zavarovanje) obsega obvezno in prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje ter pravice in obveznosti iz obveznega zavarovanja za primer starosti, invalidnosti in smrti, določene na podlagi dela, prispevkov, ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti.

Obvezno zavarovanje temelji na odgovornosti Republike Slovenije, delodajalk ali delodajalcev in na osebni odgovornosti zavarovank ali zavarovancev za izvajanje zavarovanja. Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo pravice do pokojnine, pravice na podlagi invalidnosti, pravica do letnega dodatka in pravica do dodatka za pomoč in postrežbo.

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (poklicno zavarovanje) obsega obvezno vključitev v poklicno zavarovanje ter pravice in obveznosti iz zavarovanja za primer starosti in smrti, določene na podlagi vplačil v to obliko zavarovanja. S poklicnim zavarovanjem se zagotavlja pravica do poklicne pokojnine.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (dodatno zavarovanje) obsega vključitev v kolektivno in individualno dodatno zavarovanje ter pravice in obveznosti iz zavarovanja za primer starosti in smrti, določene na podlagi vplačil v to obliko zavarovanja. Z dodatnim zavarovanjem se zagotavljata pravica do dodatne starostne pokojnine ter pravica do predčasne dodatne pokojnine v obliki pokojninske rente.

Več o pokojninskem in invalidnem zavarovanju lahko najdeš v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Želim se vpisati na fakulteto v tujino. Iz referata tuje fakultete so mi v angleščini poslali seznam dokumentov in dokazil, ki jih moram pridobiti. Seznam vsebuje veliko strokovnih angleških izrazov, prevoda pa na klasičnih internetnih prevajalnikih ne najdem. Kako si še lahko pomagam?

Če v Evroterm terminološki zbirki ni mogoče najti iskanega gesla, se lahko obrnete na Tax-Fin-Lex, ki v okviru paketa e-pravni slovar v roku 48 ur zagotovi prevod željenega termina.

Spletna stran je nastala v okviru projekta »Poljudna predstavitev pravno-poslovnih izzivov«, ki je bil odobren na javnem razpisu »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window