Navigacija
Naročite revijo SIR*IUS
Portal TFL

Revija SIR*IUS - številka 1, letnik 2018

Revija SIR*IUS

SIR*IUS je revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij (naslednica revije Revizor). Zbirka obsega arhiv od leta 2013 dalje. Izhaja 6 x letno.

Strokovna revija
Slovenski inštitut za revizijo
dr. Marjan Odar
mag. Mitja Skitek - revizija, Milan Jagrič - notranja revizija, dr. Samo Javornik - ocenjevanje vrednosti, Saša Jerman - davki, Mihael Kranjc - računovodstvo, dr. Aleš Živkovič - revizija informacijskih sistemov
Hilde Blomme; prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus; prof. dr. Slavka Kavčič; prof. dr. Bojana Korošec; Lorena Mošnja Škare; dr. Derek Oliver; prof. dr. Milena Peršić; prof. dr Ivan Turk; prof. dr. Lajoš Žager

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar

Uvodnik

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Tristranski posli v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije

Evropska Direktiva o DDV-ju ne vsebuje posebnih pravil o verižnih dobavah, v katerih so vključeni davčni zavezanci iz različnih držav članic, prevoz blaga znotraj EU-ja pa je le eden. Zato je treba uporabiti splošna pravila v zvezi z dobavami blaga v EU ter pridobitvami blaga iz EU-ja, kar je brez dvoma eden večjih izzivov v praksi DDV-ja. Poleg tega v različnih državah obstajajo različne pravne prakse, ki niso nujno enake kot v Sloveniji. Verižne dobave, kjer so vključeni trije davčni zavezanci, imenujemo tristranski posli, za katere Direktiva v določenih primerih omogoča poenostavitev. Pri obravnavi tristranskih poslov moramo upoštevati tudi sodno prakso Sodišča EU, po kateri se v verigi dveh zaporednih dobav, kjer je prevoz znotraj Unije le eden, prevoz pripiše samo eni od dveh dobav, ki bo zato edina oproščena davka. Da bi ugotovili, kateri od teh dveh dobav je treba pripisati prevoz, je treba opraviti celovito presojo vseh okoliščin zadeve. V skladu z najnovejšo sodbo Toridas, C-386/16, je treba upoštevati tudi, ali ima prvi zavezanec informacijo o prenosu pravice do razpolaganja nad blagom na tretjega zavezanca v verigi. Trenutno se na Sodišču EU-ja obravnavata dva primera v zvezi s tristranskimi posli, v letu 2018 pa pričakujemo predlog dokončne Direktive o DDV-ju, ki naj bi vseboval tudi poenostavljena in jasna pravila za verižne dobave.

Danuška BOBEK - GOSPODARIČ, univ. dipl. ekon., Koper

Danuška BOBEK - GOSPODARIČ, univ. dipl. ekon., Koper

Davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička pri inšpiciranju transfernih cen

V prispevku so predstavljeni posebni vidiki davčnega inšpekcijskega nadzora transfernih cen; če davčni organ ugotovi, da transferne cene niso v skladu z neodvisnim tržnim načelom in poveča davčno osnovo, je treba, v skladu z nacionalno zakonodajo nepravilnost presojati tudi v skladu s prvim odstavkom 70. člena ZDDPO-2, v katerem je določen predmet obdavčitve z davčnim odtegljajem, ki določa, da se davek izračuna odtegne in plača po stopnji 15 % od dohodkov rezidentov in nerezidentov, ki imajo vir v Sloveniji.

Maja Damjanović, Smiljka Jurić-Arambašić

Maja Damjanović, Smiljka Jurić-Arambašić

Oporezivanje nekretnina u hrvatskoj u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – slovenskih poreznih rezidenata

Zaradi možnosti, da državljani ene države (ki so v večini primerov davčni rezidenti iste države) pridobijo lastništvo nad nepremičninami na ozemlju Hrvaške, je treba ugotoviti pravico do obdavčitve, ki se državam dodeli, kadar je obdavčitev povezana s temi nepremičninami, potrebo po opredelitvi nepremičnin, poznavanju davčnih predpisov obeh držav in potrebo po poznavanju metod za odpravo dvojnega obdavčenja. Boljše je poznavanje davčnega sistema, večja je možnost davčnega načrtovanja.

Brigita Franc

Brigita Franc

Transferne cene: dogovor o delitvi stroškov v. s. Plačilu za storitve

V prispevku so predstavljene ključne zahteve iz Smernic OECD-ja o vsebini dogovorov o delitvi stroškov in o pravilih pri posrednem načinu zaračunavanja, da bo ustrezalo neodvisnemu tržnemu načelu. Poudarjeno je, katere storitve se smejo zaračunavati podjetjem v skupini in katere metode zaračunavanja so dovoljene. Prikazane so ključne razlike med obema načinoma zaračunavanja.

Danilo Marinović

Danilo Marinović

Ali so odločbe o davčnih prekrških v zvezi s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora preuranjene?

FURS kot prekrškovni organ izda odločbo o prekršku tudi v primeru, ko je vložena pritožba zoper odločbo, izdano v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, ki ga je izvedel kot nadzorni organ. Kljub spornim ugotovitvam o dejanskem stanju in uporabi določb materialnega predpisa tako izdana odločba o prekršku v hitrem postopku v praksi povzroča davčnim zavezancem precejšnje negativne posledice.

Mirjam Črepinšek, dr. Maja Zaman Groff

Mirjam Črepinšek, dr. Maja Zaman Groff

Analiza vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja v Sloveniji

Različni vidiki proučevanja revizorjeve neodvisnosti so najpogostejše raziskovalno področje v reviziji. Neodvisnost je ključna sestavina kakovosti revidiranja. Glede na to, da je dolžina revizorjevega sodelovanja z naročnikom (revizorjev mandat) eden izmed dejavnikov revizorjeve neodvisnosti, predstavlja pomembno raziskovalno področje. Ker pa obvezna izmenjava revizijskih družb prinaša tako prednosti (neodvisnost) kot tudi slabosti (izguba znanja o naročniku), ni presenetljivo, da so mnenja glede smiselnosti uvedbe takšnega koncepta deljena. Prav tako so neenotni rezultati obstoječih tujih raziskav, objavljeni v kakovostnih znanstvenih revijah s področja revizije. V pričujoči raziskavi se osredotočamo na vprašanje, kako v Sloveniji dolžina revizorjevega sodelovanja s posameznim naročnikom vpliva na vrsto izdanega revizijskega mnenja. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 252 velikih slovenskih podjetij. Rezultati kažejo, da v Sloveniji na možnost, da bo revizor izdal prilagojeno mnenje ali pa v svoje mnenje vključil poseben odstavek o poudarjanju zadeve delujočega podjetja, vplivajo starost podjetja, zadolženost, izguba in dolžina revizorjevega mandata. Rezultati raziskave glede vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja lahko predstavljajo enega izmed argumentov pri odločanju o zahtevah za obvezno izmenjavo revizijskih družb v Sloveniji.

mag. Daniel Zdolšek

mag. Daniel Zdolšek

Ključni poudarki delovnega okvira za upravljanje tveganj v organizaciji (COSO ERM, 2017)

Odbor podpornih organizacij Treadwayevega odbora (COSO) je v letu 2017 izdal (celovit) delovni okvir za upravljanje tveganj v organizaciji. Drugi delovni okvir (izdan leta 2017) ne nadomešča prvega delovnega okvira za upravljanje tveganj v organizaciji (izdanega leta 2004), a je glede na prvi delovni okvir posodobljen in spremenjen. Namen pričujočega prispevka je zato prikazati 10 ključnih (izbranih) poudarkov v zvezi z drugim delovnim okvirom za upravljanje tveganj v organizaciji. Odločitev o tem, ali in kako vpeljati drugi delovni okvir, ki je zasnovan na načelih in poudarja strategijo organizacije v povezavi z njenim uspehom/dosežki, mora sprejeti organizacija (njeno poslovodstvo, po potrebi pa odobri organ nadzora). Organizacija mora presoditi, ali bo drugi delovni okvir imel oziroma ima vlogo pri zmožnosti organizacije za ustvarjanje, ohranjanje in dodajanje vrednosti v organizaciji.

Poročanje o pregledu poslovnega poročila

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-REV 1-1/18). Revizijski svet je na seji pojasnil stališče glede poročanja o pregledu poslovnega poročila.

Omejitev raziskav pri ocenjevanju vrednosti po MSOV 2017

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OV 1-1/18). Problematiko omejitev raziskav pri ocenjevanju vrednosti po MSOV 2017 je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Izvedba zunanje presoje kakovosti notranje revizije

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 1-1/18)

Odprava pripoznanja rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ 1-1/18). Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko računovodske in pravne odprave rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-DAV 1-1/18). Odbor sekcije preizkušenih davčnikov je na svoji seji obravnaval problematiko uveljavljanja davčnih olajšav za raziskave in razvoj in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Organizacijska neodvisnost pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RIS 1-1/18). Problematiko organizacijske neodvisnosti je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov (v nadaljevanju: PRIS) in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

V okviru izobraževanja je Slovenski inštitut za revizijo organiziral zaključne izpite za kandidate, vpisane v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window