Navigacija
Naročite revijo SIR*IUS
Portal TFL

SIR*IUS - številka 2, letnik 2020

SIR*IUS

SIR*IUS je revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij (naslednica revije Revizor). Zbirka obsega arhiv od leta 2013 dalje. Izhaja 6 x letno.

Strokovna revija
Slovenski inštitut za revizijo
dr. Marjan Odar
mag. Mitja Skitek - revizija, Milan Jagrič - notranja revizija, dr. Samo Javornik - ocenjevanje vrednosti, Saša Jerman - davki, Mihael Kranjc - računovodstvo, dr. Aleš Živkovič - revizija informacijskih sistemov
Hilde Blomme; prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus; prof. dr. Slavka Kavčič; prof. dr. Bojana Korošec; Lorena Mošnja Škare; dr. Derek Oliver; prof. dr. Milena Peršić; prof. dr Ivan Turk; prof. dr. Lajoš Žager

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar

Uvodnik

Kako hitro se lahko stvari zasučejo drugače! Morda, tako za spomin in opomin, preberite moj uvodnik v prejšnji številki. Ali ste si tudi v najhujši nočni mori predstavljali, da se lahko skoraj vse čez noč postavi na glavo?

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman

Bistvene ugotovitve Agencije za javni nadzor nad revidiranjem iz opravljenih nadzorov revizij računovodskih izkazov

Prispevek obravnava ugotovitve iz opravljenih nadzorov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem kot pristojnega organa za nadzor in regulacijo revizijskega trga v Republiki Sloveniji. Prikazan je način izvajanja javnega nadzora nad revidiranjem, podrobneje je obravnavan nadzor nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. Drugi del prispevka povzema ključne ugotovitve pri opravljenih nadzorih revizij računovodskih izkazov, pri čemer so najpogostejše med njimi tudi obsežneje opisane.

Rosana Dražnik

Rosana Dražnik

DDV pri posebnih ureditvah

Direktiva Sveta 2006/112/ES in ZDDV-1 določata šest posebnih ureditev, ki odstopajo od splošnega pravila o DDV-ju: posebna ureditev za male davčne zavezance; posebna ureditev za kmete; posebna ureditev za potovalne agencije; posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine; posebna ureditev za investicijsko blago in posebna ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčne zavezanke. V prispevku bomo podrobneje predstavili tri od šestih, ki so najzanimivejše za širšo javnost. Opredelili bomo, kdaj se morajo mali davčni zavezanci identificirati za DDV v Sloveniji. Pri potovalnih agencijah bomo predstavili sodno prakso Sodišča EU ter z njo določeno problematiko v tej dejavnosti, v okviru ureditve za rabljeno blago pa opozorili na nekatere posebnosti pri transakcijah z rabljenimi avtomobili.

Dr. Robert Horvat

Dr. Robert Horvat

Raziskava osebnostnih lastnosti in profesionalnih poklicnih kvalifikacij kot dejavnikov odnosa računovodij do prikrojevanja poslovnega izida

V raziskavi smo preizkusili vpliv izbranih osebnostnih lastnosti in profesionalnih poklicnih kvalifikacij na odnos slovenskih računovodij do prikrojevanja poslovnega izida . Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, ali osebnostne lastnosti in profesionalne poklicne kvalifikacije vplivajo na to, kako slovenski računovodje zaznavajo to poklicno in etično problematično poslovno prakso. V raziskavi je sodelovalo 310 računovodij slovenskih podjetij, katerih odgovori so bili zbrani s pomočjo elektronske ankete. Obstoj morebitnih povezav med osebnostnimi lastnostmi, profesionalnimi poklicnimi kvalifikacijami in odnosom do prikrojevanja poslovnega izida smo preverili z regresijsko analizo. Samo dve od opazovanih osebnostnih lastnosti (makiavelizem in dispozicijska sprejemljivost) sta pokazali statistično značilno povezanost z odnosom do prikrojevanja poslovnega izida, medtem ko pri ostalih in posedovanju profesionalnih poklicnih kvalifikacij takšne povezanosti nismo ugotovili. Tako za makiavelizem kot tudi dispozicijsko sprejemljivost je smer povezave enaka. Močnejša makiavelizem in dispozicijska sprejemljivost sta povezana s sprejemljivejšim odnosom do tovrstnega početja, šibkejša makiavelizem in sprejemljivost pa z bolj odklonilnim.

Mag. Saša Jerman

Mag. Saša Jerman

Odloženi davki, povezani s slabitvami poslovnih terjatev

V prispevku poglobljeno in sistematično analiziramo pravila obračunavanja odloženih davkov, povezanih s slabitvijo poslovnih terjatev. Odhodki iz slabitev poslovnih terjatev so davčno regulirani s posebnimi zakonskimi določbami v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2), ki so drugačne od tistih za poslovne namene. Razlikujejo se tako po znesku davčno priznanih odhodkov kot po obdobju, v katerem se lahko uveljavijo. Gre tudi za najpogostejšo vrsto slabitev, ki jih organizacije obračunavajo vsako leto, ker morajo izvesti letno oceno kreditnega tveganja pri terjatvah oziroma letno oceno potrebe po slabitvi. Drugi razlog aktualnosti prispevka je v tem, da se z uvedbo Mednarodnega računovodskega standarda 9 – Finančni instrumenti (v nadaljevanju MSRP 9) tudi pravila slabitev za računovodske namene razlikujejo glede na to, kateri računovodski okvir organizacija uporablja. Za uporabnike Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP) veljajo pravila slabitev po modelu pričakovanih kreditnih izgub ali ECL, medtem ko Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS 2016) še ostajajo na slabitvah po pravilih o že nastalih kreditnih izgubah. Tretji razlog aktualnosti prispevka je tudi v tem, da se opredelitev poslovnih terjatev po SRS 2016 in MSRP-jih v določenem delu razlikuje, posledično pa je razlika tudi v njihovem davčnem priznavanju.

Aleksander Ferk in Sabina Pirnat

Aleksander Ferk in Sabina Pirnat

Davčne posledice poslov med družbo in družbeniki

Razmerja med družbo in družbeniki so predmet številnih davčnih nadzorov. V tem kontekstu je aktualna opredelitev prikritih izplačil dobička, katerih bistvo je v zagotovitvi določene premoženjske koristi družbenikom družbe, kar navzven ni razvidno kot izplačilo dobička, temveč ostane zaradi raznovrstnih pravnih razmerij med družbo in družbenikom prikrito. V prispevku prikazujemo razmerja med družbo in družbeniki, načine izplačil dobička in druge vrste plačil med družbenikom in družbo ter njihovo davčno obravnavo. V prispevku so obravnavane tudi spremembe obdavčitve naknadnih vplačil kapitala v luči sodne prakse in sprememb zadnje novele Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2V). S sprejetjem ZDoh-2V pa se je temeljito spremenila tudi davčna obravnava odkupa lastnih poslovnih deležev v d. o. o. Odkup lastnih poslovnih deležev od 1. 1. 2020 tako ni več obdavčen po pravilih o obdavčitvi dobičkov iz kapitala, temveč vedno skladno s pravili o obdavčitvi dividend.

Milan Jagrič

Milan Jagrič

Izvedba notranjerevizijskega posla – 2. del

Danes ugotavljamo, da si izvedbe notranjerevizijskega posla brez podrobne proučitve prisotnih tveganj ne znamo več predstavljati. Vendar ni bilo vedno tako. Šele pred desetletjem je Inštitut za notranjo revizijo (IIA) obnovil opredelitev notranjega revidiranja in dodal naloge zagotavljanja in svetovanja na treh povezanih področjih upravljanja tveganj, kontrol in upravljanja organizacij (IIA, 1999). Pet let kasneje je Odbor sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije (COSO) izdal Celovit okvir obvladovanja tveganj (ERM) (COSO, 2004). Od takrat je prisoten svetovni premik široke uporabe upravljanja tveganj, kjer so notranji revizorji prevzeli ključno vlogo tako pri zagotavljanju kot pri svetovanju upravljanja tveganj znotraj organizacij (Sarens and De Beelde, 2006).

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Vpliv Covid-19 na revidiranje

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-REV 2-2/20) Virus Covid-19 se hitro širi in strokovne službe Inštituta so pripravile strokovno razlago, h kateri je dala soglasje Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Ocenjevanje vrednosti na datum ocenjevanja vrednosti 31. 12. 2019 v razmerah izbruha pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OV 2-2/20) Z izbruhom pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020 je prišlo do pomembnih sprememb vrednosti premoženja na finančnih trgih in na večini ostalih trgov, na katerih se trguje z različnimi premoženjskimi oblikami. Prišlo je tudi do spremenjenih okoliščin poslovanja, ki bodo pomembno vplivale na prihodnje denarne tokove podjetij in tveganja, povezana z njimi. Pojavila se je dilema, ali tovrstni enkratni dogodek, ki se je pojavil v letu 2020, lahko upoštevamo pri oceni vrednosti premoženja z datumom ocenjevanja vrednosti na 31. 12. 2019. Omenjeno dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Določanje podlag vrednosti pri ocenjevanju vrednosti za namene računovodskega poročanja

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OV 3-2/20) Glede na to, da MSOV-ji v standardu 104 med "drugimi podlagami vrednosti" opredeljujejo pošteno vrednost po MSRP-jih, se postavlja vprašanje, ali MSOV-ji opredeljujejo tudi podlago vrednosti, ki bi se uporabila za ocenjevanje po MRS 36/SRS 17 oziroma za ugotavljanje nadomestljive vrednosti ter ali obstaja ekvivalentna podlaga vrednosti, opredeljena po MSOV-jih, ki bi jo bilo mogoče uporabiti v tem primeru. To dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Sodelovanje notranje revizije z drugo linijo obrambe v organizaciji

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 2-2/20) Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je na svoji seji obravnaval problematiko uveljavljanja odhodkov iz obrestovanja dolgoročnih dolgov iz najema pri določanju davčne osnove po ZDDPO-2.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Opredelitev vrste prihodkov po ZIUZEOP-ju

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ 2-2/20) Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko opredelitve in razumevanja prihodkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Popravek (bistvene) napake pri pravnih osebah javnega prava

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ 3-2/20) Popravek (bistvene) napake pri pravnih osebah javnega prava, ki računovodijo po Zakonu o računovodstvu, je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Davčna obravnava odhodkov iz obrestovanja dolgoročnih dolgov iz najema

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-DAV 2-2/20) Odbor sekcije preizkušenih davčnikov je na svoji seji obravnaval problematiko uveljavljanja odhodkov iz obrestovanja dolgoročnih dolgov iz najema pri določanju davčne osnove po ZDDPO-2.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Odgovornost pri preprečevanju goljufij s poslovno elektronsko pošto

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RIS 2-2/20) Problematiko preprečevanja goljufij s poslovno elektronsko pošto (angl. Busines E-mail Compromise Scheme) pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov (v nadaljevanju: PRIS) in pripravil strokovno razlago.

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Po uspešni izdelavi zaključnega dela je Slovenski inštitut za revizijo izdal potrdilo o strokovnem znanju za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca/pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window