Navigacija
Portal TFL

Podrobno o MSRP modulih

MSRP - moduli

Sprejetje MSRP v EU za mnoga podjetja pomeni veliko spremembo v filozofiji računovodskega poročanja ter skladnosti z novimi tehničnimi rešitvami.

V skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (10. odstavek 54. člen ZGD-1) morajo skupine podjetij, ki so v letu 2016 zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, le-te pripraviti v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) sprejetimi v EU.

Prehod na zbirko MSRP pomeni drugačen okvir gledanja in branja standardov. SRS standardi v osnovi izhajajo iz "računovodskih postavk", kar pomeni, da razlagajo pravila, ki veljajo za posamezno postavko v računovodskih izkazih (npr. SRS 5 – Terjatve), medtem ko MSRP v osnovi izhajajo iz vsebine in razlagajo računovodska pravila, ki veljajo ob določenih dogodkih, ter ne sledijo postavkam iz izkazov. Zato se v MSRP večkrat dogodi, da je za posamezen dogodek potrebno gledati več standardov oziroma, da en standard vpliva na več postavk.

KOMU JE IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NAMENJEN

Izobraževalni program MSRP v petih modulih je namenjen prvim uporabnikom te zbirke v letu 2016. Zato smo izvedbo programa razdelili v vsebinsko zaokrožene module. Udeležba na posameznih modulih pa je seveda možna tudi za vse, ki bi želeli le bolje spoznati posamezno področje. Nekaterih specifičnih standardov in pojasnil k standardom ne bomo podrobneje predstavljali, kar pa ne pomeni, da ne morete predavateljev vprašati o njihovi vsebini po zaključku posameznih modulov.

Vsem, ki boste morali pravila standardov uporabiti pri sestavitvi letnega poročila za leto 2016, priporočamo udeležbo na vseh modulih. Izvedba izobraževalnega programa vključuje veliko zgledov knjiženja poslovnih dogodkov in primerov iz letnih poročil slovenskih podjetij, ki že uporabljajo MSRP.

ALI JE UDELEŽBA NA VSEH MODULIH OBVEZNA?

Ne, moduli so zastavljeni tako, da vsak zase predstavljajo zaključeno celoto, zato je udeležba možna tudi na vsakem posameznem modulu.

PROGRAM

MSRP Modul I: MSRP in dileme ob prehodu (osnove)

Prvi modul vključuje splošni pregled vseh standardov iz zbirke MSRP v obsegu, ki je potreben, da uporabniki dobijo vpogled v zbirko. Primerjalni prikaz z zbirko SRS pa omogoča lažje 'branje' zbirke MSRP. V tem modulu predstavimo tudi postopek sprejemanja standardov v EU in pa nekatere določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki postavlja temelje računovodskemu poročanju. Prehod na MSRP zahteva nekatere preračune in posebna razkritja v prvem letnem poročilu, kar obravnava MSRP 1.

MSRP Modul II: Finančni instrumenti

Pretežni del bilance stanja predstavljajo finančni instrumenti, ki se pojavljajo v obliki denarja, terjatev, obveznic, posojil,… Zato v tem modulu obravnavamo vse standarde povezane s finančnimi instrumenti. To so standardi MRS 32, MRS 39 in MSRP 7, ki bodisi zahtevajo ali dovoljujejo merjenje po pošteni vrednosti, ki jo obravnava MSRP 13. Čeprav MSRP 9 še ni sprejet v EU, bomo pogledali tudi kakšne spremembe nas čakajo, ko bo njegova uporaba obvezna.

MSRP Modul III: Nefinančna sredstva

Ta modul pokriva pregled sredstev in obveznosti, ki ne ustrezajo definiciji finančnih instrumentov. Med drugim vključuje opredmetena in neopredmetena sredstva, zaloge, davke, rezervacije, pogojna sredstva in obveznosti. Pomembnejši standardi v pregledu so MRS 2, 12, 16, 19, 36, 37, 38 ter 40.

MSRP Modul IV: Poslovne kombinacije in konsolidacija

MSRP 3 (angl. Business combinations) je standard, ki ga morajo upoštevati podjetja, ki pridobijo obvladovanje nad drugimi podjetji ali deli podjetij. Vsekakor je ta nujen za vse, ki so vključeni v izdelavo konsolidiranih izkazov. Ob prevzemu podjetja je treba porazdeliti nakupno ceno po posameznih sredstvih in obveznostih prevzetega podjetja (angl. purchase price allocation ). Ob tem lahko nastane dobro ali slabo ime, ki se pripozna v konsolidiranih izkazih. Za izdelavo konsolidiranih izkazov je treba poznati, med drugim, standarde MSRP 10 in MSRP 11.

MSRP Modul V: Prehod na MSRP, letno poročilo in razkritja

S tem modulom se zaključi celota pregleda prejšnjih modulov in se predstavi, kako pripraviti prehod in letno poročilo v skladu z MSRP ter vsemi zahtevanimi razkritji, tudi razkritji ob prvem prehodu. Vključuje pa predvsem standarde MRS 1, 7, 8, 10 ter 24 in MSRP 1 ter 8. Poudarek je na prikazu razkritij v letnem poročilu.

KDO BO Z VAMI

Silva koritnik Rakela

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

Simon Kolenc

Simon Kolenc FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.

CENA

Cene so navedene pri opisih posameznih modulov, prav tako termin izvajanja in lokacija.

POPUSTI

Pri udeležbi istega udeleženca na 3 (ali več) modulov priznamo 10% popust na celotno izbrano vrednost izobraževanja.

Vsak tretji (ali več), ki se posameznega modula udeleži iz iste institucije, ima 10% popust na ceno modula.

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window