Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 10.6.2021

Ljubljana, 10. junija (STA) - Vlada je na današnji seji izdala uredbo o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici. S tem je storjen korak naprej k oživitvi smučišča na Kobli. Prerazporedila in razporedila je tudi pravice porabe v letošnjem državnem proračunu, s čimer je trem ministrstvom zagotovila sredstva na podlagi protikoronske zakonodaje.

Pobudo za gradnjo krožnokabinskih žičniških naprav na območju bivšega smučišča Kobla je na ministrstvo za infrastrukturo podala družba 2864 Bohinj. V danes sprejeti uredbi o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici so navedene zemljiške parcelne številke oz. območje gradnje in pogoji, ki jih bo moral izpolnjevati bodoči koncesionar, so v sporočilu po seji vlade pojasnili na ministrstvu. Investitor sicer že ima koncesijo za obstoječo vlečnico Kozji hrbet, na katero se bodo navezovale nove krožnokabinske žičnice Badjura, Zois in Ceconi. Koncesija se bo podelila za obdobje 40 let.

Vlada je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim je razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe proračunskim uporabnikom v višini 25,5 milijona evrov. Prejemniki sredstev na podlagi protikoronske zakonodaje so ministrstva za zdravje, za delo ter za izobraževanje. Razporedila je tudi sredstva splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe za izplačilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 12,7 milijona evrov.

Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2020 znaša 53,44 milijarde evrov in se je glede na stanje 31. december 2019 povečala za 7,25 odstotka oziroma 3,61 milijarde evrov, kaže konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, ki jo je sprejela vlada.

Vlada je državni volilni komisiji odprla novo proračunsko postavko za izvedbo referendumov. Poteza se naša na referendum o noveli zakona o vodah, ki bo 11. julija. Sredstva v višini dobrih 4,5 milijona evrov se bodo zagotovila z razporeditvijo sredstev iz tekoče proračunske rezerve.

Z družbo SŽ-Infrastruktura je vlada sklenila pogodbo o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje desetih let - od leta 2021 do leta 2030. Proračunska sredstva za financiranje nalog upravljavca so za vsako posamezno leto načrtovana v državnem proračunu, za letos denimo v višini dobrih 103,3 milijona evrov. Manjkajoča proračunska sredstva se bodo zagotavljala iz sklada za podnebne spremembe ter uporabnine.

Vlada je ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo naložila, da izvede vse potrebne postopke za izvedbo pripravljalnih ukrepov za zagotovitev vzdržnosti kanalizacijskega omrežja na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica. Gre za ukrep v skladu z memorandumom o sodelovanju in prizadevanju za izvedbo omilitvenih ukrepov pri umeščanju industrijskega obrata Magna Nukleus na razvojnem območju v občini Hoče. Analiza vzdržnosti kanalizacijskega omrežja na območju občine Miklavž na Dravskem polju je pokazala hidravlično preobremenjenost povezovalnega kabla, zato je treba zagotoviti povečanje zmogljivosti z izgradnjo novega tlačnega voda. Ministrstvo bo poskrbelo za pripravljalne ukrepe ter občini zagotovilo 100.000 evrov.

Udeležba na svetovni razstavi Expo 2020 Dubaj bo Slovenijo stala okoli 11 milijonov evrov, kaže četrto poročilo generalnega komisarja Slovenije za Expo. Sprva je bila vrednost projekta ocenjena na 9,7 milijona evrov, a je zaradi zamika razstave za eno leto prišlo do dodatnih stroškov.

S sklepom je vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 državnega proračuna uvrstila projekt obnove Vile Maraviglia v Rimu. Objekt bi lahko služil za poslovne in rezidenčne prostore veleposlaništva Slovenije ter za službeno stanovanje za začasno nastanitev, ocenjuje vlada.

Vlada se je seznanila z besedilom pisma o nameri za vzpostavitev mednarodnih hitrih železniških potniških in nočnih povezav. Pismo o nameri je načelna podpora držav podpisnic oziroma resornih ministrov za promet za vzpostavitev kakovostnih železniških potniških povezav v EU. Pismo vključuje tudi predlog povezav, med katerimi dve potekata prek Slovenije, in sicer Berlin - Praga - Dunaj - Gradec (-Zagreb) in Praga - Dunaj - Gradec (-Ljubljana - Benetke).

Vlada je sprejela mnenje o pobudah za začetek postopka za oceno ustavnosti delov zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Kot meni, izpodbijani členi zakona niso v neskladju z ustavo.

Vlada se je seznanila z dopolnitvijo seznama držav, s katerimi je Urad RS za preprečevanje pranja denarja podpisal ali namerava podpisati pismo o izmenjavi podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja. Urad je doslej podpisal 46 tovrstnih pisem, v prihodnje pa jih namerava podpisovati le s tistimi sorodnimi uradi, pri katerih je pismo pogoj za izmenjavo informacij v zadevah, kjer se pojavi sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja in/ali financiranja terorizma.

Vlada je za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ponovno imenovala Ksenijo Flegar. To delo bo opravljala do imenovanja generalnega direktorja s polnim mandatom oz. največ šest mesecev, to je do najdlje 17. decembra.

Ministrstvo za infrastrukturo je uradniškemu svetu predlagalo, da izvede postopek javnega natečaja za položaj generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Javni natečaj za zasedbo položaja je neuspešno zaključen, sedanjemu vršilcu dolžnosti Andreju Petelinu pa se z 18. junijem izteče šestmesečni mandat. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je predlagal, da vlada za vršilca dolžnosti z 19. junijem imenuje Srečka Janšo, ki bi položaj lahko zasedal najdlje do 18. decembra.

Vlada je iz sveta javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije razrešila članico Darjo Majkovič. Za preostanek mandata do 10. septembra 2023 je v svet imenovala Mašo Žagar.

V odbor za podeljevanje nagrade zlata čebela je vlada za obdobje štirih let imenovala Jureta Čuša, Katarino Groznik Zeiler, Petra Kozmusa, Matjaža Florjanca Lukana, Darka Mehikića ter Natalijo Polenec.

Vlada je odločila o vpisu lastninske pravice v korist Darsa na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah. Gre za počivališče Vogrsko jug in sever.

Vlada je izdala novelo uredbe o izvajanju uredbe Evropskega parlamenta o pošiljkah odpadkov. Uredba delno spreminja izvajanje te evropske uredbe, saj se je trenutno veljavna ureditev izkazala kot pretoga in zato potrebna uskladitve z evropsko uredbo z vidika ugovora pristojnih organov. Nova ureditev inšpektoratu daje možnost in ne več obveznosti ugovora pošiljkam.

Na seji je vlada izdala odločbo, s katero se Občini Bled in Občini Bohinj odobri sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Alpine Pearls z omejeno odgovornostjo s sedežem v Weissensee v Avstriji.

Vlada je sklenila aneks h koncesijski pogodbi z dne 28. aprila s koncesionarjem Javni zavod Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake, in sicer v zvezi z rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah.

Vlada je sklenila sporazum o prenehanju koncesijske pogodbe z dne 23. december 2009 s koncesionarjem družbo Terme Gaja iz Destrnika. Gre za sporazumno prenehanje koncesijske pogodbe.

Vlada je sprejela pravilnik o prenehanju veljavnosti aktualnega stanovanjskega pravilnika. Slednji se bo sicer uporabljal do sprejema internega splošnega akta ministra za javno upravo, s katerim bo celovito in sistemsko skladno nadomeščena njegova vsebina. Sprememba je povezana s spremembo ravnanja z nepremičnim premoženjem države, saj so stanovanja iz pristojnosti stanovanjske komisije vlade prešla v upravljanje ministrstva za javno upravo.

Na seji je vlada sprejela poročilo o izvajanju nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v letu 2020 Stanovanjskega sklada RS. V letu 2020 je sklad 22 upravičenim varčevalcem izplačal 1600 evrov. Po pogodbi o zagotovitvi sredstev iz proračuna za namene izplačevanja premij nacionalne varčevalne sheme je lani prejel 1625 evrov, razliko v višini 25 evrov je nakazal v proračun.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window