Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 23.5.2024

Ljubljana, 23. maja (STA) - Vlada je danes med drugim sprejela program odprave posledic škode v lanski ujmi na državni prometni infrastrukturi, ki je ocenjena na 824 milijonov evrov. Sklenila je, da se odstrani slovenski paviljon na prizorišču svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju. Seznanila se je tudi z lanskim poslovanjem Stanovanjskega sklada RS.

Vlada je program odprave posledic škode v lanski ujmi na državni prometni infrastrukturi potrdila po tistem, ko je sredi oktobra lani sprejela predhodni program za odpravo škode po ujmi na državni prometni infrastrukturi, ki je obravnaval nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja. Konec oktobra je potrdila končno oceno neposredne škode, po dopolnitvi oz. evidentiranju novih odsekov, kjer so potrebni ukrepi za odpravljanje škode, pa znaša ocena škode na cestni infrastrukturi 559,2 milijona evrov, na železniški pa 265,07 milijona evrov.

Ministrski zbor je sklenil, da se slovenski paviljon za svetovno razstavo Expo 2020 v Dubaju odstrani. Stroški odstranitve bodo znašali najmanj 1,5 milijona evrov, potekala pa bo letos in prihodnje leto. Če bo obstajala možnost, da se paviljon proda oz. podari, bo država to možnost izkoristila.

Ministri so sprejeli letno poročilo Stanovanjskega sklada RS za 2023. Sklad je lani vknjižil 2,6 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, kljub temu pa je realiziral povečanje sredstev na računih v višini 3,4 milijona evrov. Največji vpliv na spremembo je imela prejeta dokapitalizacija v višini 25,5 milijona evrov. Vlada je ob tem danes za novega nadzornika sklada za mandatno obdobje štirih let imenovala Primoža Brvarja.

Vlada se je seznanila s sedmim poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobjih 2014-2020 in 2021-2027, ki vsebuje najnovejše podatke o črpanju kohezijskih sredstev v minulem in tekočem večletnem finančnem obdobju EU. Na kohezijskem ministrstvu so ob tem ponovili, da je s koncem 2023 Slovenija kot ena bolj uspešnih držav EU zaključila programsko obdobje 2014-2020. in izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva. Na dan 30. 4. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 odstotkov pravic porabe v skupni vrednosti 3,54 milijarde evrov. okviru izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 pa je ministrstvo do konca aprila izdalo za 511,5 milijona evrov odločitev o podpori.

Ministrski zbor se je ob tem seznanil z analizo trendov gospodarske razvitosti kohezijskih regij Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, pri čemer v Zahodni Sloveniji ni upoštevala najbolj razvite Osrednjeslovenske regije. Analiza je bila pripravljena za obdobje 2015-2022, poleg stopnje gospodarske razvitosti po BDP na prebivalca v standardih kupne moči pa sta bila dodatno analizirana trenda produktivnosti po kazalniku BDP na zaposlenega in inovativnosti po kazalniku deleža bruto domačih izdatkov za raziskave in razvoj v BDP. V celotnem obdobju je bila Zahodna Slovenija brez Osrednjeslovenske regije bolj razvita od Vzhodne Slovenije. V Zahodni Sloveniji je bila višja tudi produktivnost, medtem ko so po izbranem kazalniku inovativnosti razlike majhne.

Vlada je izdala novo uredbo o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete. V njej je opredeljena nova tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret, znesek trošarine pa prilagaja maja uveljavljeni noveli zakona o trošarinah, ki določa višji znesek trošarine za cigarete. Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret bo od 1. junija znašala 4,67 evra.

Na današnji seji je vlada sprejela tudi uredbo o izvajanju intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Cilji ukrepa so izboljšanje prepoznavnosti in povečanje informiranosti o ponudbi proizvodov iz shem kakovosti med potrošniki v lokalnem okolju, povečanje povpraševanja potrošnikov po proizvodih iz shem kakovosti, spodbujanje bolj aktivne in usklajene promocije proizvodov iz shem kakovosti med proizvajalci, izboljšanje cenovnega položaja proizvodov iz shem kakovosti na notranjem trgu EU, boljša povezanost proizvajalcev proizvodov iz shem kakovosti in izboljšanje položaja proizvajalcev v vrednostni verigi.

Vlada je spremenila tudi uredbo o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. S spremembami se črta pogoj slovenskega državljanstva pri opredelitvi vlagatelja. Prav tako se na novo določa izjema od prepovedi odtujitve nepremičnine v obdobju med lastniškim prevzemom kmetijskega gospodarstva in vložitvijo vloge na javni razpis.

Vlada je spremenila sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) in ga prilagodila nedavno sprejetemu zakonu o izvajanju uredbe EU o enotnem trgu digitalnih storitev, s katerim so bile določene nove pristojnosti Akosa. Agencija bo po novem izvajala naloge koordinatorja digitalnih storitev, zato bo vzpostavila novo organizacijsko enoto, načrtuje tudi pet dodatnih zaposlitev. Predviden obseg finančnih sredstev za delo koordinatorja digitalnih storitev za 2024 je 239.600 evrov, za 2025 pa 374.500 evrov.

Ministri so dali soglasje k spremembi tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo RS. Razlogi za spremembo tarife so po navedbah ministrstva za infrastrukturo sprememba evropske in nacionalne zakonodaje, ki razširjata naloge agencije oziroma spreminjata pogoje za izdajo certifikatov ter odprava manjših neskladnosti v obstoječi tarifi in določeno prevrednotenje višine tarife na posameznih področjih.

Vlada je dala soglasje k strategiji razvoja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (JGZ Brdo) za 2024-2028, ki jo je upravni odbor zavoda sprejel marca. V ospredju je ohranjanje in promocija vsebin naravne in kulturne dediščine državnih posestev Slovenije, z upoštevanjem znanj in sodobnih trendov upravljanja in delovanja, so zapisali v generalnem sekretariatu vlade.

Vlada je sprejela poslovni načrt javnega podjetja Infra za 2024. Poslovni načrt se nanaša na pridobivanje potrebnih zemljišč v imenu in za račun države, gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, vzdrževanje akumulacijskih bazenov, upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik, odpravo posledic poplav ter izvajanje inženiringa v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje hidroelektrarn na srednji Savi.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije prek prehoda v krožno gospodarstvo za obdobje oktober 2022 - december 2023. Seznanila se je tudi s poročilom o delu delovne skupine vlade za podporo izvajanju strategije trajnostne pametne specializacije v 2023.

Ministrski zbor je sprejel poročilo o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2023. V 28 nadzorih so bile nepravilnosti in pomanjkljivosti ugotovljene pri 12 proračunskih uporabnikih, od tega pri 11 neposrednih uporabnikih in pri enem posrednem uporabniku. Pri tem je bilo skupaj ugotovljenih 18 primerov nepravilnosti in pomanjkljivosti, za njihovo odpravo pa je proračunska inšpekcija podala 21 predlogov ukrepov.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window