Navigacija

Vsebine na portalu Tax-Fin-Lex

Enostaven dostop do portala - izberite svoj paket!

Še ne veste, kateri paket je pravi za vas? Primerjajte pakete
Ste že izbrali svoj paket? Nakup

TEMA DNEVA - 20.8.2018

Kako razdeliti resorje v bodoči vladi

Marjan Šarec je že zaprisegel kot predsednik vlade, po tem, ko je njegovo kandidaturo na tajnem glasovanju v Državnem zboru podprlo 55 poslancev. Kot je napovedal, bodo v naslednjih dneh morali vložiti velike napore, da bodo sestavili ministrsko ekipo, da bodo ministri uspešno opravili zaslišanja pred matičnimi odbori in da bodo lahko prisegli kot celotna vlada, ki bo vlada s polnimi pooblastili. Stranke bodoče koalicije so pogajanja o razdelitvi resorjev začele že v začetku minulega tedna, generalni sekretarji so preigravali različne možnosti, a razreza dokončno še niso naredili. Nadaljevali bodo danes, prav tako pa je za danes Šarec na srečanje po izvolitvi povabil predsednike bodočih koalicijskih partneric.

Arhiv Brezplačna prijava na Lex-Novice

TEMA TEDNA - 12.9.2017

Odslej več preglednosti tudi o poslovanju podjetij v tujini

Ker je ključ do uspeha prava informacija ob pravem času, je obvladovanje tveganj s pridobivanjem podatkov o razmerah na trgu in o ekonomsko-finančni sposobnosti poslovnih partnerjev in konkurentov temeljno opravilo vsakega podjetnika. Slovenija je naklonjena transparentnosti in spodbujanju pravne varnosti poslovnih subjektov, kar pomeni, da je vrsta podatkov o poslovanju poslovnih subjektov prosto dostopnih in na podlagi posamičnih dostopov tudi brezplačnih.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 19.6.2018

DDV in prekluzivni rok

Slovenski pravni red določa maksimalni dvoletni prekluzivni rok za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost. Pri tem se postavlja vprašanje, kdaj prične teči ta rok, od katerega trenutka naprej. Ali od trenutka dobave blaga oziroma opravljenih storitev ali od trenutka prejema računa ali od obeh kumulativno izpolnjenih pogojev.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 20.2.2018

Zadovoljstvo ni dovolj za uspeh

Neposredno ne moremo trditi, da bo oseba, ki je bolj zadovoljna, tudi bolj produktivna, saj je produktivnost odvisna tudi od drugih dejavnikov, a zaradi večjega zadovoljstva morda ne bo iskala razlogov za odhod iz organizacije.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 14.11.2017

Kriptovalute - kje in po kakšni vrednosti v bilanci stanja (2. del)

V tem prispevku nadaljujemo z dilemami računovodij ob obravnavi kriptovalut. Tako kot v 1. delu prispevka se tudi v tem delu ne bomo ukvarjali s tehničnimi vidiki – tehnologijo veriženja blokov ter načini pridobitve in prodaje kriptovalut. V nadaljevanju prispevka predstavljamo analizo nekaterih gospodarskih kategorij (postavk bilance stanja) z vidika primernosti razvrstitve kriptovalut v katero od njih. Pogledali smo v zbirko Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) in tudi v Slovenske računovodske standarde (SRS).

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 17.10.2017

Kriptovalute - kje in po kakšni vrednosti v bilanci stanja (1.del)

Računovodski strokovnjaki smo postavljeni pred vedno nove izzive. Čeprav so pravila dvostavnega knjigovodstva že stoletja enaka, pa to ne velja za opredelitev posameznih gospodarskih kategorij in njihovo merjenje. Novi poslovni modeli prinašajo tudi nove pojavne oblike petih gospodarskih kategorij: sredstev, kapitala, obveznosti, odhodkov in prihodkov. Sprejemanje računovodskih standardov je dolgotrajen proces in zato za pojav novih fenomenov, kot so kriptovalute, lahko rečemo, da obstaja računovodska praznina. Ni pa to edina praznina, povezana s kriptovalutami.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 8.5.2018

Krivična pravnomočnost

V nadaljevanju se ukvarjam z vprašanjem, ali je možno zaradi nepravilne razlage zakona, kot je to ugotovilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (RS) v spodaj povzetem sklepu, uporabiti izredno pravno sredstvo v tistih primerih, ko je davčni zavezanec v času odločitve vrhovnega sodišča že imel na voljo pravnomočno odločbo, ker zoper njo ni vložil pravnega sredstva; in ali je država v tem primeru odškodninsko odgovorna.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 17.4.2018

Prodati in vzeti v povratni najem - ni vseeno kdaj

V lanskem letu sem dobila vprašanje, ki se je glasilo: "Ali se bolj splača prodati osnovno sredstvo in ga vzeti v povratni najem, dokler je v veljavi MRS 17, ali naj počakamo na MSRP 16?" Vprašanje me je popolnoma presenetilo iz več razlogov. Prvič zato, ker je prihajalo iz ust direktorja večjega podjetja, drugič zato, ker ga je na spremembe opozorila računovodkinja, in tretjič zato, ker se je podjetje odločilo za zgodnejšo uporabo MSRP 16, če bo standard sprejet v EU do konca tega leta. In to se je tudi zgodilo.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 27.3.2018

Kriptožetoni – obveznosti do podpornikov ali (odloženi) prihodki (2.del)

V 1. delu prispevka smo opozorili na ponudbeni dokument (whitepaper), ki je pomemben pri presoji računovodske obravnave zbranih sredstev v okviru dogodka ICO. V prispevku smo navedli primer projekta PARAGON, ki se ukvarja s canabisom. Danes pa si bomo ogledali pravno naravo in ekonomsko vsebino zbranih sredstev (izdanih kriptožetonov) na primeru slovenskega podjetja, ki pa ima povsem drugačno ozadje kot prej omenjeni projekt.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 26.9.2017

Pazite pri prodaji nepremičnin

Ko omenimo nepremičnino, imamo v mislih največkrat neki objekt ali zemljišče in niti pomislimo ne, da se zadeve v zvezi z opredelitvijo nepremičnine lahko precej zapletejo. Pri tem se navsezadnje zna pojaviti tudi dvom, ki je sicer bolj redek, a se vseeno dogaja, in sicer ali je neka stvar dejansko nepremičnina ali mogoče premičnina (npr. vetrne elektrarne, sončne elektrarne, profesionalni rastlinjaki ipd.). Za namene obdavčitve prometa nepremičnin z davkom na dodano vrednost oziroma zaradi pravilne davčne obravnave je treba predmet prodaje najprej pravilno opredeliti, o čemer bo govora v nadaljevanju tega članka.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 10.10.2017

Popravki odbitka vstopnega DDV

Davčni zavezanci se pri nabavi nepremičnin velikokrat srečujejo s problemom odbitka vstopnega DDV. Ob tem se jim zastavlja veliko vprašanj. Zaradi tega vam bomo v nadaljevanju predstavili nekatere primere tovrstnih nabav in posledic teh nabav.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 5.6.2018

ABC časa pridobitve kapitala

Ker so pravila za določanje časovnih trenutkov pridobitve kakor tudi odsvojitve kapitala pomembna pri presoji obdobja imetništva kapitala, od katerega je odvisna višina davčne stopnje, s katero se bo obdavčil ustvarjeni kapitalski dobiček, je zelo pomembno, da je zakonska določba glede tega jasna in določna ter da ne omogoča dvomov oziroma različne interpretacije.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 21.11.2017

Igrice FURS-a z DDV

Obračunavanje DDV je obveznost vseh oseb, ki v skladu z definicijo 5. člena ZDDV-1 štejejo za davčne zavezance zaradi opravljanja ekonomske dejavnosti. Izjema je v zakonu določena le za tiste zavezance, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev niso presegli oziroma ni verjetno, da bodo presegli 50.000 evrov obdavčljivega prometa (t. i. prometa iz 7. odst. 94. člena ZDDV-1).

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 6.2.2018

Kakšno je zdravo delovno okolje?

Spremembe v sodobnem gospodarstvu narekujejo spremembe v delovnih okoljih. Napredek in globalizacija vnašata v delovna razmerja vse več stresa, s katerim se morajo soočati tako delodajalci kot delavci. Zaradi različnih negativnih dejavnikov, ki so lahko tako zunanje kot tudi notranje narave, se je spremenil pomen dela, posledično so potrebne tudi spremembe v urejanju sodobnih delovnih okolij.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 13.3.2018

Zakaj je zasebnost pomembna?

Splošna uredba Evropske unije o varstvu osebnih podatkov (GDPR) prinaša dolgo pričakovano pravno usklajenost za področje varstva osebnih podatkov v Evropi. GDPR vsebuje že dobro uveljavljena načela o preglednosti, poštenosti in odgovornosti in dodaja nekaj pomembnih novih pravic za posameznike in novih obveznosti za upravljavce.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 12.12.2017

Vodenje brez prisile - vodenje novih generacij ali utopija?

Konformna in konservativna generacija veteranov spoštuje avtoriteto, red, pravila, trdo delo, predanost in poslušnost. Otroci blaginje cenijo timsko delo, doseganje soglasja, osebno zadovoljstvo, motivira pa jih varna zaposlitev, denar, priznanje in naziv. Za razliko od idealističnih in optimističnih otrok blaginje je generacija X bolj skeptična, podjetna in tekmovalna. Kot generacija ločenih staršev išče ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem. Usmerjeni v rezultate izzivajo avtoriteto in dvomijo o pravilih.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 5.9.2017

Amortizacija bo še povzročala težave

Izraz amortizacija in njegove izpeljanke v poslovnem jeziku pogosto uporabljamo. V tem članku bomo govorili o amortizaciji opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin, ki se kot strošek pojavlja v računovodskih izkazih podjetij. Ta ista amortizacija pa je za davčne namene obravnavana v 33. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). A vsebina tega člena povzroča težave v poslovni praksi. In še več jih bo.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 19.9.2017

Vračilo DDV od nabav v EU

Pravica davčnega zavezanca do odbitka vstopnega DDV ne obsega zgolj DDV od nabav blaga in storitev od zavezancev, ki obračunajo DDV države sedeža kupca, ampak tudi DDV, ki mu ga zaračunajo zavezanci v drugih državah. Če gre za DDV (oziroma drug podoben davek) tretje države, so pogoji in postopek vračila določeni v zakonodaji te države, če gre za DDV druge države članice EU, pa se vračilo opravi po postopku, ki ga na podlagi 170. člena Direktive o DDV 2006/112/ES ureja Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008, ki je bila dopolnjena z Direktivo Sveta 2010/66/EU z dne 14. oktobra 2010.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 10.4.2018

Vodenje v igri moči in služenja

Vodenje je znanje, veščina in umetnost dela z ljudmi in odnosov, videnja velike slike in povezave med posameznimi deli ter vodenje v smeri doseganja ciljev. Deloma se vodenja naučiš iz knjig, veliko z opazovanjem drugih vodij in vodenja, največ pa s prakso.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 27.2.2018

Novosti v letih 2019 in 2021

Predlagane spremembe na področju DDV, o katerih smo pisali v lanski februarski številki Denarja, zdaj postajajo realnost. Svet EU je namreč 5. decembra 2017 sprejel Direktivo 2017/24551, s katero se spreminjata Direktiva o DDV 2006/112 in Direktiva 2009/132 v zvezi z nekaterimi obveznostmi, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 3.10.2017

Instrukcijski rok

Zaradi negativne izkušnje z zamudo instrukcijskega roka sem se malo poglobil v teorijo upravnega prava in v akte finančne uprave. To, da finančna uprava zavezancem, ki so v težkem finančnem položaju za davek, onemogoča učinkovito uveljavljanje zakonsko določenih ugodnosti, ni sprejemljivo. Strategija FURS 2015–2020 in Etični kodeks zaposlenih v FURS sta odlično napisana dokumenta, vendar uradne osebe ne sledijo tem zapisom niti pri najelementarnejših postopkih. Finančna uprava bo morala svoje delovanje prilagoditi tako, da bodo spoštovani instrukcijski roki. Roki so postavljeni za zagotavljanje najugodnejšega oziroma najboljšega reševanja zadev v določenem času in čimprejšnje končanje postopka.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 23.5.2018

Obročno plačilo davka

Kadar se fizična oseba znajde v situaciji, ko ne zmore plačati davčne obveznosti, je dobro poznati možnosti, kaj lahko v takem trenutku stori in po katerih pravilih davčni organ odloča o vlogah za obročno plačilo ali odlog plačila davčne obveznosti, v določenih primerih tudi o odpisu davčne obveznosti. Razen plačila davka v treh obrokih, ki je najenostavneje dosegljivo, so ostale možnosti pogojene z doseganjem predpisanih kriterijev, predlaganjem predpisanih listin oziroma podatkov ali ustreznega zavarovanja.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 12.6.2018

Tujci in avtorski honorarji

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice je zanimiv z več vidikov. Najpomembnejši vidik je prav gotovo sama opredelitev takega dohodka. Pogosto se ga hote ali nehote zamenjuje z dohodkom iz zaposlitve. Zato je nujno poznati vsebinsko razlikovanje med dohodkom iz prenosa premoženjske pravice od dohodka iz zaposlitve.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 28.11.2017

Stavbno zemljišče – DDV ali DPN?

Kot izhaja iz ZDDV-1, je stavbno zemljišče predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost. Vsa ostala zemljišča, ki niso stavbna (npr. kmetijska zemljišča ipd.), so oproščena plačila davka na dodano vrednost in zato predmet davka na promet nepremičnin. Vendar, ali je zadeva res tako enostavna? Ali je res vsako stavbno zemljišče predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost? Glede na določbo PZDDV-1, ki stavbno zemljišče iz ZDDV-1 natančneje opredeljuje in ga definira kot zemljiško parcelo, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena graditvi objektov, menim, da moramo biti v zvezi z davčno obravnavo stavbnega zemljišča pozorni in ne kar na slepo ali a priori zemljišče obdavčiti z davkom na dodano vrednost.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 16.1.2018

Problematika dela v tujini

Ob izteku leta bomo še enkrat pregledali najpomembnejše dogajanje na področju mednarodnega obdavčevanja fizičnih oseb. Splošna ocena je, da je iztekajoče se leto prineslo več pozitivnih odločitev kot leto 2016, vendar obstaja še veliko rezerv. Vrhovno sodišče je s svojo odločitvijo razveselilo številne zavezance za davek, ki še niso imeli pravnomočnih odločb o odmeri dohodnine na podlagi samoprijave. Hkrati pa je Vlada Republike Slovenije odločno zavrnila možnost za povračilo neupravičeno pobranih davkov tistim, katerim finančna uprava ni priznala davčnih ugodnosti, če so vložili davčno napoved na podlagi samoprijave. Zavezanci za davek, ki napovedujejo dohodke, prejete v tujini, oziroma si formalno urejajo svoj rezidentski status, so še vedno nezadovoljni z zelo zamudnimi, a povsem enostavnimi davčnimi postopki.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 13.2.2018

Dobra klima v podjetju je najboljši zaviralec fluktuacije

Z dobro klimo v podjetju in pripadnostjo zaposlenih se začnejo dogajati čudeži – izboljšata se produktivnost in zadovoljstvo strank, objektivno zahtevni poslovni izzivi pa naenkrat niso več nepremostljivi, ampak postanejo obvladljivi. Dobri odnosi v podjetju so prav tako tudi najboljši zaviralec fluktuacije – sodelavci, ki se počutijo pripadni podjetniškemu teamu, ne bodo kar tako odšli.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 20.3.2018

Kriptožetoni - obveznosti do podpornikov ali (odloženi) prihodki (1. del)

Že pred meseci smo pisali o računovodenju kriptovalut z vidika njihovih imetnikov. Rešitve za investitorje boste našli v dveh člankih Kriptovalute: kje in po kakšni vrednosti v bilanci stanja. Ugotovili smo, da glede na obstoječe rešitve v računovodskih standardih kriptovalute lahko razvrstimo med neopredmetena sredstva ali pa zaloge. Kaj pa izdajatelji?

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 23.1.2018

Izzivi vodenja v državni upravi v luči medgeneracijskega sodelovanja

Vodenje v državni upravi je področje, ki je po mojih petnajstletnih izkušnjah dela v državni upravi med najbolj šibkimi področji in ima velik potencial za izboljšave, tako z vidika izboljšanja samega vodenja kot tudi z vidika vpliva vodenja na učinkovitost državne uprave. Funkcija vodenja v državni upravi je še vedno velikokrat razumljena predvsem kot forma, kot naziv, ki daje avtoriteto in moč, manj pa z vidika vsebine in aktivnega vodenja.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 15.5.2018

Pranje denarja in računovodski servisi

Poslovni subjekti, ki opravljajo računovodske storitve, se v zadnjih mesecih vse pogosteje ukvarjajo z delovnim področjem, ki ga nadzoruje Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD). Ob koncu preteklega in v začetku letošnjega leta je bila večina pozornosti namenjene ugotavljanju dejanskega lastništva poslovnih subjektov in vpisu v Register dejanskih lastnikov.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 29.5.2018

Pravi tristranski posli

Pravi tristranski (oziroma trikotni) posli so posebna oblika tristranskih poslov, ki sodijo med t. i. verižne posle. Značilnost verižnih poslov je, da se med več zavezanci opravi več časovno zaporednih dobav istega blaga, pri čemer pride do enega samega premika blaga. Verižni posli se izvajajo znotraj posamezne države, v trgovini med EU in tretjimi državami, vendar ko govorimo o tristranskih poslih, praviloma mislimo na transakcije, ki se izvajajo s fizičnim premikom blaga med dvema državama znotraj meja EU.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 30.1.2018

Staranje prebivalstva: izziv in priložnost za slovensko gospodarstvo

Slovenija ima eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti starejših od 55 do 64 let v EU-28, v letu 2015 je bila stopnja delovne aktivnosti starejših 36,6 %, kar je močno pod povprečjem EU-28, ki znaša 53,3 %. Predstavljeni trendi za delodajalce pomenijo nadaljevanje iskanja rešitev ravnanja z ljudmi pri delu oziroma specifično nadaljnji razvoj managementa starosti pri nas.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 9.1.2018

Z novim letom obvezno upravljanje z energijo v stavbah javnega sektorja

Uredba je bila sprejeta na podlagi 324. člena Energetskega zakona in je prenesla v slovenski pravni red Direktivo 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti.

Z Uredbo se določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 6.3.2018

Zavarovanje lahko pomeni stečaj

V davčnih inšpekcijskih nadzorih se kot pooblaščenci davčnega zavezanca večkrat srečamo z izdanimi (začasnimi) sklepi za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti. Kot sredstvo zavarovanja davčni organ v večini primerov uporabi nepremičnine, če jih ima zavezanec na voljo, premičnine ali/in denarna sredstva na TRR ipd. Če ena od naštetih oblik zadostuje za zavarovanje, potem ni potrebe, da bi se uporabilo za zavarovanje tudi premoženje v drugih oblikah.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 24.10.2017

Prijava računov nerezidentov

Na družbenih omrežjih je zaslediti številne pogovore zavezancev za davek o njihovih davčnih obveznostih. Trenutno je najpopularnejša tema prijava računov, odprtih v tujini. Vse to je namreč povezano z avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih, ki se je začela prejšnji mesec. Glede na objave obstaja velik preplah med zavezanci, čeprav verjetno večina od njih nima razloga za to. Račune, odprte v tujini, in dohodke, prejete v tujini, je treba prijaviti Finančni upravi Republike Slovenije (Furs) in s tem je dolžnost davčnih zavezancev glede posredovanja podatkov izpolnjena. Pri rezidentih Slovenije o tem ni nobenega dvoma. Veliko bolj zanimivo pa je vprašanje, ali in zakaj morajo po mnenju Fursa finančne (bančne) račune, odprte v tujini, prijaviti fizične osebe nerezidenti Slovenije, ki so vpisani v davčni register.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 7.11.2017

Z registrom dejanskih lastnikov do večje preglednosti izvajanja finančnih transakcij

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je začel veljati pred skoraj enim letom, je med drugim prinesel tudi nov način evidentiranja fizičnih oseb z vplivom na delovanje poslovnih subjektov, s čimer naj bi bila zagotovljena večja preglednost delovanja poslovnih subjektov.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 5.12.2017

Denar obstaja, če verjamemo vanj

Kriptokovanci so virtualne valute, ki jih lahko kadar koli spremenimo v realne valute. Najbolj znana virtualna valuta je bitcoin, vendar obstajajo še druge virtualne valute in njihovo število narašča. Podjetje, ki ponuja določene računalniške ali spletne usluge, izplača nagrado za rudarjenje v kovancih, za katere vaš stroj rudari. Najprej, seveda, pokrijejo svoje stroške. Pri trenutnih cenah kriptovalut ocenjujejo, da se naložba pri večini povrne v približno desetih do dvanajstih mesecih.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

PRAVNI ČLANEK - 5.12.2017

Državljani, ujeti v Brexit, Evropska konvencija o človekovih pravicah in politični konstitucionalizem

LexLocalis dr. Samo Bardutzky

Prispevek obravnava vprašanje usode državljanov, ki so se ob referendumski odločitvi, da Združeno kraljestvo (ZK) izstopi iz EU, znašli v negotovem pravnem položaju. Niti ZK niti EU nista ponudili enostranske zaveze, da se položaj državljanov v smislu pravice do bivanja, dela, socialnih storitev itn. ne bo spremenil.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 5.6.2018

Ali vaše podjetje potrebuje pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO)?

Nataša Pirc Musar piše: dr. Nataša Pirc Musar, odvetniška družba Pirc Musar

Dan D ali dan groze za nekatere je mimo. Ja, o 25. 5. 2018 govorim, o dnevu, ko smo morali začeti uporabljati Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov oz. kot ji ljubkovalno rečemo – GDPR. Ena od obveznosti mnogih upravljavcev zbirk osebnih podatkov je tudi imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer).

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 27.3.2018

Kako do uspešne izvedbe drugega tira

Vesna Cukrov piše: Vesna Cukrov, odvetniška družba Cukrov
Objavljeno v Svetu Kapitala, prilogi častnika Delo

Odločitev Vrhovnega sodišča glede referendumske kampanje ni usodna za projekt "Drugega tira". Sodišče ni presojalo ustreznosti projekta in le-ta je izvedljiv na zelo različne načine. Investicija je za gospodarstvo nujna in za vsa vprašanja obstajajo številne rešitve. V članku so ponujeni odgovori za njegovo kvalitetno izvedbo.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 27.2.2018

Učinkovita pravna sredstva za varstvo človekovih pravic - pogledi na vpliv Strasbourga na domačo sodno prakso

LexLocalis dr. Jadranka Sovdat, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

Evropska Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin obvezuje države pogodbenice, da v vsakem posameznem primeru spoštujejo konvencijske pravice in za njihovo udejanjanje uveljavijo učinkovita domača pravna sredstva.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 26.9.2017

Akreditacija kot element nepristranosti laboratorija pri izvedenstvu

Zbornik Izvedenstvo v teoriji in praksiAndrej Gerjevič, spec., vodja kakovosti v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, sodni izvedenec, vir: Zbornik - Izvedenstvo v teoriji in praksi

Na podlagi pobude o presoji ustavnosti drugega odstavka 249. člena Zakona o kazenskem postopku, je ustavno sodišče leta 1998 izdalo odločbo, s katero je močno poseglo v delovanje takratnega Centra za kriminalističnotehnične preiskave, predhodnika današnjega Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 15.5.2018

Vezanost biti kaznivega dejanja davčne zatajitve na davčni postopek

ZbornikFVV_2017 piše: dr. Miha Šepec, docent, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

V prispevku se ukvarjam z analizo kaznivega dejanja davčne zatajitve in se sprašujem, na kakšen način je bit tega kaznivega dejanja vezana na davčni postopek. Ali je kaznivo dejanje davčne zatajitve obligatorno vezano na davčni postopek – je opredelitev kaznivega dejanja davčne zatajitve tako le blanketna določba, ki nas napotuje na davčne predpise, ali to ne drži in lahko sodišče v kazenskem postopku zanemari ugotovitve davčnega organa in ravna kot neke vrste korektura davčnega postopka?

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 19.9.2017

Priprava glavne obravnave po noveli ZPP-E

Aleš Galič

piše: dr. Aleš Galič

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) ne spreminja izhodišč in temeljne strukture v ureditvi pravdnega postopka. Napovedani so bili daljnosežni posegi v ustroj pripravljalnega postopka ter odgovornosti strank in sodišča za zagotovitev koncentracije glavne obravnave, vendar od teh napovedi na koncu – predvsem zaradi nasprotovanj Odvetniške zbornice Slovenije oziroma odvetnikov – ni ostalo veliko.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 13.2.2018

Evropska unija in Evropska konvencija o človekovih pravicah: preplet varstva človekovih pravic

LexLocalis dr. Saša Zagorc, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

Na podlagi Ribičičevega »evropskega trikotnika« je glavnina prispevka namenjena preverjanju, ali bi lahko bile človekove pravice v evropskem pravnem prostoru v nekaterih primerih kršene zaradi sistemsko pogojenih pomanjkljivosti v izrazito kompleksni soodvisnosti sodnih gremijev in specifične pravne narave nadnacionalnih entitet, še zlasti Evropske unije.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 7.11.2017

Ustavna demokracija in problem izbrisa iz registra stalnega prebivalstva: izzivi in perspektive

Neža Kogovšek Šalamon dr. Neža Kogovšek Šalamon

Paradoks reševanja problema izbrisa iz registra stalnega prebivalstva je v tem, da rešitev težav še nikoli ni bila tako blizu in hkrati tako daleč. Več kot je narejenega v smeri poprave krivic, manj možnosti je, da bi bil problem kdaj celovito naslovljen. Storjeni koraki so premajhni, da bi lahko odpravili posledice ali kompenzirali škodo, ki je bila z izbrisom povzročena. Vsak storjeni korak še nekoliko zmanjša verjetnost za celostno obravnavo posledic izbrisa, saj problemu odvzame ostrino, kopičenje manjših mehanizmov za popravo krivic pa daje vtis, da se problem rešuje.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 10.10.2017

Novi Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)

Jasna Murgel Jasna Murgel, doktorica pravnih znanosti, poslanka Državnega zbora RS

Državni zbor je 16. julija sprejel ZOPOPP. Zakon so predlagali poslanci skoraj vseh poslanskih skupin in s prvopodpisano poslanko dr. Jasno Murgel.
Prva leta otrokovega življenja so usodnega pomena za njegov nadaljnji razvoj, tako za biološki, telesni, kognitivni in socialni, kot tudi za razvoj osebnosti. Izsledki raziskav enoznačno kažejo na izjemen pomen tega zgodnjega obdobja za otrokovo kakovost življenja.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 3.10.2017

Upravičenost do razlike v plači v primeru vštevanja dodatkov v osnovno plačo

Nana Weber Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

Delodajalci v praksi dodatke velikokrat vštevajo v osnovno bruto plačo, kar je bilo do nedavnega možno. Spremenjena sodna praksa daje možnost delavcem, da za zadnjih pet let zahtevajo vračilo razlike med osnovno plačo brez obračunanih dodatkov do osnovne plače z obračunanimi dodatki, s prispevki in akontacijo dohodnine.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 12.6.2018

Tranzicija, demokratizacija in institucionalizacija demokracije: Je asimetrična federacija še aktualna v Evropi?

LexLocalis dr. Mitja Žagar, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

V osemdesetih in v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so v Sloveniji in svetu potekale intenzivne razprave o demokraciji, demokratizaciji, tranziciji in institucionalizaciji demokracije ter o prihodnjih trendih razvoja. To je bil čas optimizma, upanja in velikih pričakovanj, ki se niso uresničila.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 6.3.2018

Javno naročanje v zdravstvu - preseganje imperativa najnižje ponudbene cene

Vida KostanjevecVida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Po podatkih OECD je 29 % celotne javnofinančne porabe namenjene za javna naročila, pri čemer predstavljajo javna naročila v zdravstvu drugo največje področje porabe (več kot 9 % BDP). Ob tem je od leta 2009 dalje v 11 od 35 držav članic OECD opazen upad odhodkov na prebivalca za kritje potreb v zdravstvenem sektorju.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 23.5.2018

Ustavnostatusni položaj kot družbenosistemski ločevalni kriterij v vrednotenju (manjšinskih) narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji

LexLocalis dr. Vera Kržišnik - Bukić, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

Avtorica analizira pred- in poplebiscitarni odnos države do skupnosti razmeroma zelo številnih pripadnikov narodov po izvoru z območja nekdanje Jugoslavije, ki so po njenem razpadu ostali v Sloveniji.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 10.4.2018

Kaznivo dejanje davčne zatajitve po 249. členu KZ-1C

ZbornikFVV_2017 piše: mag. Andreja Sedej Grčar, sodnica, Okrožno sodišče v Ljubljani

S sedaj veljavno novelo KZ-1C se je opis kaznivega dejanja davčne zatajitve precej spremenil. Lahko rečem, da se je obseg inkriminiranih ravnanj razširil. K temu dejstvu je po mojem mnenju doprinesla pretekla sodna praksa. Opis inkriminiranih ravnanj se je bistveno razširil in obsega zatajitev različnih vrst davčnih in drugih obveznosti.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 5.9.2017

Denar je danes redko stvar: izločitvena pravica na premičninah in drugem premoženju

Boštjan Špec

piše: Boštjan Špec, vir: revija Odvetnik, številka 3(81)/2017

Če primerjamo zakonski opredelitvi izločitvene pravice v 124. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) in v 22. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 je bila ta v ZPPSL opredeljena zelo na splošno in kratko kot »stvar, ki ne pripada«, ZFPPIPP pa je glede opredelitve pojma izločitvene pravice veliko bolj natančen.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 20.2.2018

Neposredni učinek prepovedi diskriminacije na podlagi starosti v zasebnopravnih sporih

LexLocalis Saša Sever, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah je akt primarnega prava EU. Čeprav na podlagi prvega odstavka 51. člena posamezniki lahko uveljavljajo temeljne pravice zoper EU ali njene države članice, se ob razlaganju Listine z vidika splošnega načela prepovedi diskriminacije na podlagi starosti prvi odstavek njenega 21. člena uporablja v zasebnopravnih sporih.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 30.1.2018

Ustavno sodišče kot (pozitivni) normodajalec

LexLocalis dr. Sebastian Nerad, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

V Sloveniji je pozitivna normodajna funkcija ustavnega sodišča zelo poudarjena. Na državni ravni je ustavno sodišče poleg zakonodajalca poglavitni tvorec prava.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 8.5.2018

O profesionalizaciji javnega naročanja

Vida KostanjevecVida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Če je še pred leti veljalo, da je vodenje postopkov oddaje javnih naročil zgolj ena izmed »obskurnih« nalog v okviru javne uprave, v zadnjem desetletju postaja vse bolj jasno, da gre pri javnem naročanju za več kot le za izvajanje predpisov o oddaji javnih naročil.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 9.1.2018

Etični izzivi odvetništva

Gaja Ana Pavliha mag. Gaja Ana Pavliha

Reševanje odvetniških etičnih izzivov je pogosto zahtevno, saj pri tem v odvetniku poteka boj med pravom, poklicno etiko, lastno vestjo, pravnim občutkom, splošno etiko in drugimi vidiki. Pri tem poštena pot pogosto pomeni tudi daljšo in težjo pot. Dandanes se nam neredko zdi, da so moralne in etične razsežnosti (pre)hitro poteptane v zameno za dobiček, družbeni ugled ali kako drugo osebno korist. V ospredju sta pogosto predvsem individualizem in posledično boj za lastno preživetje, ne glede na ceno, ki jo tovrstno obnašanje zahteva.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 20.3.2018

Prihaja naporna GDPR pomlad

Nataša Pirc Musar piše: dr. Nataša Pirc Musar, odvetniška družba Pirc Musar

Če novi zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ne bo sprejet pravočasno, to ne pomeni nič dobrega. ZVOP-1 je namreč usklajen z Direktivo 95/46/ES iz leta 1995, ki jo je GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), ki se ga začne uporabljati 25.5.2018, razveljavil. ZVOP-1 bo tako postal predpis, ki je zastarel in je v mnogih delih v popolnem nasprotju z GDPR.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 21.11.2017

Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove

Nana Weber Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

V praksi niso redki primeri, ko zapuščinsko sodišče ugotovi, da po podatkih iz smrtovnice pokojnik ni zapustil premoženja, in odloči, da se zapuščinska obravnava ne opravi. Velikokrat se pozneje najde neko premoženje, kar povzroča težave predvsem dedičem, ki v tem primeru odgovarjajo za dolgove zapustnika. Avtorica obravnava navedeno problematiko in predlaga ustrezne rešitve.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 28.11.2017

Pravica do nepristranskega sodnika v odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Dragica Wedam Lukić dr. Dragica Wedam Lukić

Iz odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije izhaja, da ne presoja neodvisnosti sojenja samo na podlagi subjektivnega kriterija, to je, ali je bil sodnik v konkretnem primeru dejansko nepristranski, temveč tudi po objektivnem kriteriju, to je, ali so bile v postopku zagotovljene varovalke, da je bil izključen vsak upravičen dvom v njegovo nepristranskost.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 14.11.2017

Pravno urejanje volitev

Franc Grad dr. Franc Grad

Pravna ureditev volitev je eden najpomembnejših delov pravnega temelja demokratičnega oblikovanja državne oblasti, saj praviloma odločilno vpliva na razdelitev politične moči v državi, pa tudi na delovanje države kot celote. Pravna ureditev volitev se precej razlikuje od države do države, še večje razlike pa so glede dejanskega uresničevanja pravne ureditve. Volilni sistemi se tudi pogosto spreminjajo, kar je navadno posledica spremenjenih političnih okoliščin, redkeje posledica razumske presoje.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 17.10.2017

Ali in kako lahko RTV preveri, ali je v stanovanju televizija?

Nana Weber Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

V praksi so znani primeri posameznikov, ki RTV naročnine ne plačujejo že dalj časa. RTV v posameznih primerih s pošto poziva, da posameznik izpolni izjavo, da prijavi TV, ali pa izjavo, da TV nima. Zastavlja se vprašanje, kakšne pristojnosti ima RTV, če posameznik izpolni izjavo, da nima TV.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 6.2.2018

Postopek ponovnega odločanja o zakonu po vetu državnega sveta de lege ferenda

LexLocalis dr. Dušan Štrus, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

Državni svet je drugi dom slovenskega parlamenta, a je v Ustavi urejen pomanjkljivo. Podnormirana ni samo ustavna, temveč tudi zakonska ureditev Državnega sveta. Na ustavni in zakonski ravni med drugim niso urejena niti razmerja med obema domovoma slovenskega parlamenta. Nastalo pravno praznino zapolnjuje Poslovnik Državnega zbora.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 23.1.2018

Pravica do stavke v odločitvah Evropskega sodišča za človekove pravice

LexLocalis dr. Barbara Kresal, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

Članek analizira sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) glede pravice do stavke.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 12.9.2017

Kako pravilno vročiti odpoved po novem?

Nana Weber Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

Ustavno sodišče RS je pred kratkim razveljavilo določbe o vročanju odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu s priporočeno pošiljko s povratnico, saj določba ne zagotavlja, da bo delavec z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo, zaradi česar je lahko kršena njegova pravica do sodnega varstva. Avtorica se v prispevku ukvarja s praktičnimi posledicami te odločbe in opozarja na pravilen postopek vročanja odpovedi.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 17.4.2018

Tožilski vidik preiskovanja davčne zatajitve

ZbornikFVV_2017 piše: mag. Ksenija Bukovac, okrajna državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Tožilec mora biti pri pregonu kaznivega dejanja davčne zatajitve pozoren na vse okoliščine kaznivega dejanja in na zakonitost pridobljenih dokazov. Za ustrezno kvalifikacijo kaznivega dejanja mora poznati in upoštevati vse spremembe zakonskega določila in pripadajočo sodno prakso ter oceniti, ali je katero od novejših zakonskih določil za konkretnega storilca milejše. Ker je določilo blanketna norma, je potrebno tudi osnovno poznavanje ustreznih davčnih predpisov, ki to normo konkretizirajo.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 29.5.2018

Tranzicija, demokratizacija in institucionalizacija demokracije: Je asimetrična federacija še aktualna v Evropi?

Vida KostanjevecBoštjan Koritnik, univ. dipl. prav.

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) se sicer že nekaj let ni spreminjal z novelo, kljub temu pa se kar nekaj vprašanj pojavlja in razrešuje sproti. Glede obravnave v upravnem postopku denimo sodna praksa uveljavlja različna pravila in usmeritve, ki jih je treba v izogib nastopu bistvenih kršitev pravil postopka ustrezno spoznati in uporabljati. Javna, ustna obravnava je namreč pri odločanju o pravicah in obveznostih fizičnih in pravnih oseb na področju upravnega prava procesni institut, ki ima v primerjavi z drugimi pravnimi področji specifične značilnosti.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 13.3.2018

Ustavnosodno pravotvorje v sodobnem ustavništvu

LexLocalis dr. Andraž Teršek, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

Ustavno sodišče je v ustavni demokraciji enkratna institucija. Razumevanje njegove sistemske vloge, predvsem pa razumevanje tehnike in normativne moči ustavnosodnega pravotvorja je pogojeno s filozofijo ustavne demokracije, temeljnih človekovih pravic in novega evropskega ustavništva.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 19.6.2018

Spolno nasilje nad otroki - problemi (dokazovanja) v praksi

Marko Petek dr. Marko Petek, odvetnik

Kazenskopravno varstvo otrok pred spolnim in drugimi oblikami nasilja je v Sloveniji (formalnopravno) relativno dobro urejeno. V praksi pa se pojavljajo številni problemi, ki jih ne zakonodaja ne institucije ne rešujejo (vedno) ustrezno. Tako prihaja do zlorab in nasilja nad otroki, ki je nemalokrat neopaženo (zavestno ali nezavestno).

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 24.10.2017

Povezava prava in ekonomije

Franjo Štiblar Franjo Štiblar, univerzitetni diplomirani pravnik

Pravniki bi morali poznati tudi ekonomsko znanost, če delujejo na tem področju sami, ali pa sodelovati z ekonomskimi strokovnjaki. Po drugi strani pa bi morali tudi ekonomisti upoštevati pravno logično konsistentnost in normativnost okvirov delovanja. Merilu svojega delovanja bi morali legalnosti dodati še legitimnost, kar se posebno v sedanjem času ne dogaja.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 16.1.2018

Novosti pri sklepanju zakonske zveze

Nana Weber dr. Nana Weber

Dne 21. marca 2017 je Državni zbor RS sprejel nov DZ. Podlaga za pripravo DZ je bilo besedilo, sprejeto v Državnem zboru RS dne 16. junija 2011, pri čemer so bili v besedilo vneseni nekateri popravki in spremembe, vendar pa DZ ni uredil prej predvidenega področja skupnosti dveh partnerjev istega spola in prepovedi telesnega kaznovanja, ki bo predmet urejanja v drugem zakonu.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 12.12.2017

Predsednik republike in varstvo ustavnosti zakonov

LexLocalis dr. Igor Kaučič, vir: M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon & B. Koritnik (ur.): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič, junij 2017, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (lex localis)

Predsednik republike lahko najučinkoviteje varuje ustavnost zakonov v postopku njihove razglasitve, ki je klasična funkcija šefa države. V primeru dvoma v formalno ali materialno ustavnost zakona ima možnost zavrniti njegovo razglasitev in sprožiti ustrezne postopke za ponovno presojo zakona.

Arhiv

SEMINARNIK

Seminarnik

REVIJE

OGLAS

TFL Izobraževanja

Zagotovite si svoje mesto
na strokovnih seminarjih

Torek, 28. 8. 2018
Vse prihajajoče novosti - samo za naročnike e-paketov SRS 2016 / MSRP v EU (brezplačno)

Prijava

Sreda, 29. 8. 2018
LinkedIn – orodje za vodilne, ki želijo zaslužiti več

Prijava

Sreda, 29. 8. 2018
Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS

Prijava

Četrtek, 6. 9. 2018
TFL Poslovni zajtrk, SLOVENJ GRADEC

Prijava

Tax-Fin-Lex je spletni servis z dokumenti iz davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja. Trije celoviti, vsebinsko zaokroženi podsistemi podatkov v enem sistemu, z med seboj povezanimi dokumenti, kjer v trenutku najdete ažurno informacijo z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja.

Več...

Želite preizkusiti, kako portal TFL deluje?

Preizkusite brezplačno

KONTAKT

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

Oglejte si video

CERTIFIKATI POSLOVNE ODLIČNOSTI

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window